تحلیل آنالیز میکرو رامان

تحلیل و تفسیر آنالیز میکرو رامان

به طور معمول، طیف رامان یک اثر انگشت شیمیایی متمایز برای یک مولکول یا ماده خاص است و ساختار شیمیایی یک ماده را بررسی می‌کند . این تکنیک می تواند برای شناسایی سریع مواد یا تمایز آن از سایرین استفاده شود که در ترکیب با نقشه برداری سیستم های رامان (Raman mapping) ، امکان تولید تصاویر بر اساس طیف رامان نمونه وجود دارد. این تصاویر توزیع تک تک اجزای شیمیایی، چندشکلی ها و فازها و تنوع در بلورینگی را نشان می دهد.

در شرکت نانوتحلیل خدماتی نظیر مشاوره و تفسیر نتایج حاصل از آزمون Raman  توسط متخصصین با تجربه امر برای متقاضیان گرامی انجام می پذیرد.

نوع خدمتتعرفه
رسم نمودار به همراه برازش داده ها و حذف طیف زمینه 
 شناسایی فاز و نوع پیوندها و آلودگی و ناخالصی 
 بررسی غلظت به کمک شدت نسبی پیک ها به پیک ترجیحی 
بررسی میزان کرنش/ تنش شبکه به کمک جابجایی پیک 
اندازه گیری طول عمر فونون های شبکه 
*تفسیر کلی همه یا برخی از پارامترها به همراه توضیحات تخصصی در قالب فایل Word 

*این خدمت طبق درخواست متقاضی و هماهنگی با کارشناسان قابل انجام است.