آنالیز CHNS

آنالیز CHNS

آنالیز CHNS ابزاری علمی است که می توان به کمک آن غلظت های اساسی موجود در فرآورده های نفتی ، سوخت های زیستی و غیره را تعیین کرد و معمولا برای اندازه گیری کربن، هیدروژن، ازت و گوگرد استفاده می شود.

در تست CHNS با استفاده از احتراق نمونه به ترکیبات ساده اکسید می شود و سپس عناصر شناسایی می شوند. در واقع این روش درصد غلظت های اساسی را بر اساس اصل “روش Dumas” محاسبه می کند. با استفاده از احتراق نمونه باعث اکسیداسیون فوری به ترکیبات ساده می شود. سپس این ترکیبات با تشخیص هدایت حرارتی یا طیف سنجی مادون قرمز شناسایی و جداسازی تداخل توسط معرفهای شیمیایی انجام می شود.

این تست مخرب می باشد. معمولا مقدار ماده مورد نیاز فقط چند میلی گرم است، اما ممکن است بسته به سیستم متفاوت باشد. برای برخی موارد، جرم بزرگتر به دلیل ناهمگنی نمونه ترجیح داده می شود.

CHNS
CHNS