profilometer

پروفایلومتر

پروفایلومتر یک دستگاه اندازه گیری است که برای اندازه گیری پروفیل سطح و تعیین زبری آن استفاده می شود . ابعاد حیاتی مورد نیاز از جمله پله، انحنا و میزان مسطح بودن از روی توپوگرافی شکل تعیین می شوند.

انواع پروفایلمترها با 3 روش نوری، تماسی و شبه تماسی کار می کنند.

برند پروفایلومتر سوزنی شرکت نانو تحلیل Taylor-Hobson و از نوع زبری می باشد.

Profilometer