آنالیز DSC

آنالیز DSC

در روش آنالیز گرماسنجی افتراقی (Differential Scanning Calorimetry) یا آنالیز DSC، نمونه مجهول و شاهد در دمای یکسان نگهداری شده و تفاوت انرژی لازم برای ثابت نگهداشتن دما، بر حسب تغییر دما رسم می شود. به عبارت دیگر، نمونه مجهول و شاهد مقدار گوناگونی انرژی می گیرند تا دمای آن ها همیشه یکسان بماند.

با استفاده از این دستگاه و از طریق گرمايش يا سرمايش طبق یک برنامه دمایی معین و با سرعت و اتمسفر کنترل شده مواد مختلف نسبت به یک نمونه مرجع، اندازه گيري دمای تغییرات فیزیکی و تغييرات آنتالپي و انتقال هاي درجه اول (ذوب، انتقال شيشه اي و يا كريستال شدن و … كه بصورت جذب يا آزاد كردن گرما قابل مشاهده است) و اندازه ‏گیری کمّی تغییرات انرژی مواد مختلف امکانپذیر می باشد.

زمینه های کاربری دستگاه :

آنتالپی واکنش، انحلال، جذب و ظرفیت حرارتی مواد شیمیایی مختلف
دمای بلورینگی، ذوب، تبخیر، تجزیه و انتقال شیشه ای
انرژی فعال سازی، درجه پخت و پلیمریزاسیون واکنشهای مختلف

گرماسنجی افتراقی
DSC