TEM

آناليز TEM

در میان میکروسکوپ‌های ساخته شده در جهان، میکروسکوپ الکترونی عبوری قدرتمندترین نوع میکروسکوپ به شمار می‌رود. این دستگاه قادر است اجسامی کمتر از یک نانومتر را نیز نمایش دهد. اساس عملکرد این میکروسکوپ که به اختصار به آن TEM گویند، مشابه میکروسکوپ های نوری است. با این تفاوت که بجای پرتوی نور در آن از پرتوی الکترون استفاده می شود. آنچه که می توان با کمک میکروسکوپ نوری مشاهده کرده بسیار محدود است. در حالی که با استفاده از الکترون ها به جای نور، این محدودیت از بین می‌رود. وضوح تصویر در آنالیز TEM هزار برابر بیشتر از یک میکروسکوپ نوری است.

در واقع TEM نوعی پروژکتور نمایش اسلاید در مقیاس نانو است. در این پروژکتور پرتویی از الکترون ها از تصویر عبور داده می شود. الکترون هایی که از جسم عبور و به پرده فسفرسانس برخورد کرده و سبب ایجاد تصویر از جسم بر روی پرده می شوند. قسمت های تاریک تر بیانگر این امر هستند، که الکترون های کمتری از این قسمت جسم عبور کرده اند (این بخش از نمونه چگالی بیشتری دارد). نواحی روشن تر مکان هایی هستند که الکترون از آنها عبور کرده است (بخش های کم چگال تر).

وضوح این میکروسکوپ ۲ نانومتر می باشد. از آن جهت ابزار ویژه در مشخص نمودن ساختار و مورفولوژی مواد محسوب می شوند، که مطالعات ریزساختاری مواد با قدرت تفکیک بالا، و بزرگنمایی خیلی زیاد را امکان پذیر می سازد. علاوه بر این از این میکروسکوپ‌ جهت مطالعات ساختارهای بلور، تقارن، جهت گیری و نقائص بلوری می توان استفاده نمود. این موارد سبب شده است که آنالیز TEM امروزه به یک ابزار بسیار مهم در بسیاری از تحقیقات پیشرفته فیزیک، شیمی، بلورشناسی، علم مواد، پزشکی و زیست شناسی شناخته شود.

آنالیز TEM
TEM