آنالیز UV-VIS

آنالیز UV-VIS

اسپکتروفتومتری یا طیف سنجی(Uv-Visible) روشی است که با استفاده از عبور نور از یک آنالیت در یک محلول شیمیایی و تعیین میزان جذب و عبور نور از آن به تعیین خصوصیات آن آنالیت و ماده شیمیایی می پردازد. نور مورد استفاده در آنالیز Uv-Vis طیفی از انرژی الکترومغناطیس می باشد. هر طیف نوری دارای طول موج و فرکانس مشخصی است.


نحوه کار دستگاه طیف سنج نوری :


میزان جذب هر ماده شیمیایی در طول موج های مختلف انرژی الکترومغناطیس متفاوت می باشد. بنابراین، هر ماده شیمیایی در طول موج خاصی از انرژی الکترومغناطیس حداکثر جذب و حداقل عبور را خواهد داشت . این فرآیند در جهت تعیین خاصیت آن ماده شیمیایی استفاده می شود.
همچنین غلظت هر ماده شیمیایی نیز در میزان جذب طول موج خاصی از امواج الکترومغناطیس تاثیر دارد.با افزایش غلظت ماده، میزان جذب در طول موج مشخص افزایش می یابد. با کاهش غلظت، میزان جذب کاهش و مقدار نور عبوری افزایش می یابد. این نتایج به نام قانون بیر شناخته می شود.


در این روش با استفاده از تاثیر متقابل غلظت ماده و میزان جذب نور عبوری از آن ماده، به تعیین رابطه و معادله غلظت – جذب هر ماده شیمیایی می پردازند که کاربردهای زیادی در شیمی و تجزیه و تحلیل مواد شیمیایی دارد.


پارامترهای قابل اندازه گیری:


اندازه گیری طیف عبوری، جذب و بازتاب لایه های نازک و طیف عبوری، جذب برای محلول ها در بازه 190 الی 1100 نانومتر

آنالیز Uv-Vis
Uv-Vis