اسپری پایرولیز

لایه نشانی به روش تجزیه گرمایی افشانه اي (Spray pyrolysis)  

از روش تجزیه گرمایی افشانه ای برای تهیه لایه های نازک از محلول های شیمیایی در مقیاس نانو استفاده می شود. این روش با توجه به فناوری ساده تر نسبت به روش های فیزیکی در خلاء، ارزان بوده و امکان لایه نشانی در سطوح بزرگ را فراهم می کند. لایه های تهیه شده به وسیله این دستگاه، دارای ساختار بلوری مناسبی بوده و رسانایی الکتریکی و شفافیت اپتیکی بالایی دارند. به طور کلی در این روش، یک محلول شیمیایی با ترکیب معدنی یا آلی – فلزی تهیه شده و بر روی یک سطح داغ اسپری می شود و در نتیجه با انجام یک واکنش شیمیایی در سطح زیر لایه، یک لایه نازک از مواد ترکیبی تولید می گردد. از مزایای این روش می توان به فرآیند ساده و آهنگ لایه نشانی بالا، استحکام و چسبندگی زیاد لایه به زیر لایه و امکان تهیه بسیاری از ترکیبات نیمه رسانا، مغناطیسی و یا ابر رسانا اشاره کرد.

در شرکت نانوتحلیل امکان لایه نشانی لایه های نازک در پارامترهای مختلف و حداکتر تا دمای oC ۶۰۰ وجود دارد.

Spray pyrolysis1