آنالیز DTA

آنالیز DTA

آنالیز DTA اختلاف دمای نمونه در مقابل مرجع خنثی که در اثر وقایع حرارتی مانند اثرات حرارتی گرماگیر یا گرمازا، ذوب، انتقال شیشه ای، تبلور، تجزیه ، تغییر در ساختار بلور و غیره در مواد ایجاد شده است را به صورت تابعی از دما اندازه گیری میکند.

TGA تغییرات ایجاد شده در اثر کاهش وزن را اندازه گیری میکند. این دستگاه می­تواند تغییرات مواد زمانی که هیچ کاهش وزنی رخ نمیدهد، را نیز ثبت کند. نتایج آزمون DTA مکمل نتایج آزمون TGA در خصوص انتقالات فازی است.

دستگاه TG/DTA قادر به اندازه گیری تغییرات وزن و اختلاف دمایی بین نمونه و مرجع در برنامه حرارتی داده شده ، به صورت همزمان و سطح زیر پیک DTA تغییر آنتالپی است. یک منحنی DTA اختلاف دما را به صورت تابعی از دما یا زمان رسم می­کند. نمونه از منحنی TG/DTA در شکل زیر رسم شده است.

منحنی TGA
TG/DTA