تعرفه خدمات

تعرفه خدمات شرکت نانو تحلیل در شش ماهه نخست سال 1403 به شرح زیر می باشد. جهت کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان ما تماس حاصل فرمایید.

   

                                                                                      تعرفه ها برحسب تومان می باشد

آنالیز FESEM
FESEM به همراه پوشش طلا

Ziess

530000

FESEM+ EDS/MAP

650000

Only EDS/MAP

530000

Fesem به همراه پوشش طلا 

Tescan

450000

EDX

200000

MAP

250000

آنالیز VSM

VSM

270000

آنالیز PL
PL

250000

آنالیز NMR
H-NMR

150000

C-NMR

250000

P-NMR

260000

F-NMR

160000

DEPT

300000

حلال 

Acetone , D2O , CDCL3

50000

حلال

DMSO

60000

آنالیز DLS & Zeta potential

DLS 

نمونه های مایع

325000

Zeta potential

نمونه های مایع

325000

آنالیز طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی
انواع آزمون های الکتروشیمیایی(EIS,CV,CC,CA)

توافقی

آنالیز LCR متر
LCR متر
8 - 5 مگاهرتز

250000

آنالیز UV-Vis
UV-Vis-NIR
Tr. , Ab. ( 190 – 1100 nm)

150000

SpecularRe. (190 – 1100 nm)

150000

DRS (200 – 1200 nm)

150000

DRS (200 – 2500 nm)

185000

آنالیز Hall Effect
Hall Effect در دمای محیط

220000

Hall Effect در دمای پایین (100K-RT)

450000

Hall Effect در دمای بالا (RT-550K)

300000

آنالیز Solar Cell Testing and Characterization
Solar cell test
آنالیز پاسخ نوری (Photo Responsivity)
تستI-V
dark & light
تستI-T
5cycle
آنالیز Gas sensor
تست آزمون

420000

Gas sensor در دمای 25- 150°C

230000

Gas sensor در دمای بیشتر از 150°C

280000

ساخت قطعه حسگری

400000

آنالیز Micro Raman
میکرو رامان
532nm

220000

آنالیز Four Point Probe
Four Point Probe

120000

آنالیز جذب اتمی

جذب اتمی 

محلول

300000

آماده سازی (محلول سازی)

200000

آنالیز FTIR

FTIR عبوری 

4000 - 350

200000

FTIR عبوری 

7800 - 350

250000

FTIR-ATR انعکاسی

4000 - 650

250000

FTIR-ATR انعکاسی

7800 - 650

350000

FTIR-DR انعکاسی

4000 - 350

300000

FTIR-DR انعکاسی

7800 - 350

350000

آنالیز XRF
XRF به همراه آماده سازی قرص و محاسبه LOI

630000

خردایش نمونه های سنگی

200000

آنالیز Rheometer

آزمون ویسکوزیته

500000

آنالیز BET
BET

400000

آنالیز GC-MS

GC-MS

900000

آنالیزICP

1 عنصر

Pt , Au , Ir , Pd

آماده سازی نمونه های پودری

اندازه گیری زاویه تماس
Contact Angle
Static

160000

Dynamic

160000

آنالیزهای زیستی

تست هاله

به ازای یک نمونه یک باکتری
 

تست سمیت MTT

طبق پروزه و مواد درخواستی شما 
 

تست MIC و MBC 

به ازای یک نمونه یک باکتری

تست شمارش اثربخشی مواد آنتی باکتریال

به ازای یک میکرو ارگانیسم یک نمونه

تست شمارش اثربخشی کپک

به ازای یک میکرو ارگانیسم یک نمونه