pl

آنالیز PL

آنالیز PL یا طیف سنجی فتولومینسانس از شناخته شده ترین روش های طیف سنجی است. در این آنالیز پرتوی نشر شده از مواد را پس از تحریک آنها با فتون ها با طول موج معین، مشخص می کند. در نتیجه خاصیت فتولومینسانسی مواد به صورت شدت نشر در طول موج های مختلف گزارش خواهد شد. فتولومینسانس ها کاربردهای گوناگونی در حوزه علوم زیستی، فیزیک و مهندسی دارند. خواص نشری آنها هم به صورت مایع و هم به صورت جامد با این آنالیز قابل بررسی است.

نتایج آنالیز فوتولومینسانس به صورت یک فایل اکسل گزارش می‌شود. این فایل اکسل دارای داده‌های نقطه به نقطه مربوط به نمودار شدت بر حسب طول موج نور ساطع شده از نمونه است.

آنالیز PL
PL