آنالیز HPLC

آنالیز HPLC

آنالیز کروماتوگرافی مایع یا HPLC (high performance liquid chromatography) یک روش در شیمی تجزیه است که برای جداسازی ، شناسایی و تعیین کمیت هریک از اجزا در یک محلول استفاده می شود.

در این روش برای جداسازی اجزا از یک ستون مایع حاوی مواد و لایه های جاذب که متصل به پمپ فشار است، استفاده می شود. محلول با فشار بالا از ستون مایع عبور نموده هر یک از اجزای موجود در نمونه به دلیل تفاوت  میزان چسبندگی، نوع و قدرت پیوندی با ماده جاذب، کمی متفاوت عمل می کند که باعث ایجاد جریان مختلف برای اجزای مختلف می شود و منجر به جدا شدن اجزا هنگام خارج شدن از ستون می شود.

کاربردهای آنالیز HPLC

از این آنالیز برای کاربردهای متنوع مانند:

صنعت تولید (در طول فرایند تولید محصولات دارویی و بیولوژیکی)

حقوقی (شناسایی داروهای افزایش عملکرد در ادرار)

تحقیقاتی ( جدا کردن اجزای یک نمونه بیولوژیکی پیچیده یا مواد شیمیایی مصنوعی مشابه از یکدیگر)

و همچنین اهداف پزشکی (تشخیص سطح ویتامین D در سرم خون)

استفاده می شود.

آنالیز HPLC
آنالیز HPLC