آنالیز dls و پتانسیل زتا

آنالیز DLS یا تفرق نور پویا (Dynamic light scattering)

آنالیز DLS یا تفرق نور پویا (Dynamic light scattering) روشی جهت تعیین اندازه ذرات و توزیع آنها در مایعات است. انالیز های SEM و TEM اندازه ذرات را در حالت خشک بررسی می کنند. با این حال برای رنج گسترده ای از کاربردها مانند حوزه دارو و زیستی و یا هر کاربردی که در آن نیاز به پخش کردن ذرات در یک مایع است، باید رفتار ذرات در مایعات نیز بررسی شود که در نتیجه نیاز به انجام آنالیز DLS است.

در بسیاری از تحقیقات از هر سه این آنالیزها جهت بررسی اندازه و رفتار ذرات استفاده می شود. آنالیز DLS برای بررسی پایداری ابعادی نانوذرات و شدت آگلومره شدن آنها، نیز بهترین روش است. به طور معمول روش DLS برای اندازه گیری توزیع اندازه ذرات بین یک نانومتر تا 10 میکرو متر استفاده می‌شود. از روش SLS برای اندازه‌گیری اندازه ذرات بزرگ‌تر یک میکرومتر استفاده می‌شود.

آنالیز تعیین پتانسیل زتا (Zeta Potential) روشی برای تعیین میزان بار الکتریکی ذرات است. میزان بارذرات در کاربردهای گسترده ای از اهمیت بالایی برخوردار است. بار بالای ذرات چه منفی و چه مثبت منجر به پایداری ذرات در مایعات و عدم رسوب دادن آنها می شود. این امر در حوزه نانوذرات و جلوگیری از آگلومره شدن آنها بسیار مورد توجه قرار گرفته است.

از سوی دیگر بار ذرات در چگونگی برهمکنش ذرات با سلول ها و میکروب ها و یا جذب یون ها در تصفیه آب موثر بوده و انجام آنالیز تعیین پتانسیل زتا تنها راه بررسی آن است.

DLS & Zeta potential
DLS