NMR

آنالیز NMR

آنالیز NMR یا رزونانس مغناطیس هسته ای (Nuclear magnetic resonance spectroscopy) یک تکنیک طیف سنجی برای مشاهده میدان های مغناطیسی موضعی اطراف هسته های اتمی است.

این آنالیز روش قطعی برای شناسایی ترکیبات آلی تک مولکولی است. بیوشیمیست ها از NMR برای شناسایی پروتئین ها و سایر مولکول های پیچیده استفاده می کنند.

اساسا در طیف سنجی NMR فرکانس انرژی جذب شده به وسیله هسته های مغناطیسی، واقع در یک میدان مغناطیسی خارجی اندازه گیری می شود.
نمونه ها در این نوع طیف سنیج باید محلول باشند. برای HNMR باید حلال های خاصی استفاده شود که دارای پروتون نیستند.

آنالیز NMR
NMR