تحلیل آنالیز FTIR

تحلیل آنالیز FTIR

طیف‌سنجی فروسرخ تبدیل فوریه FTIR یک ابزار تحلیلی موثر برای تشخیص گروه های عاملی و توصیف اطلاعات پیوند کووالانسی است. آنالیز FTIR پیوندهای شیمیایی را در یک مولکول با تولید طیف جذبی فروسرخ شناسایی می‌کند. طیف‌ها نمایه‌ای از نمونه را تولید می‌کنند، یک اثر انگشت مولکولی متمایز که می‌تواند برای غربالگری و اسکن نمونه‌ها برای بسیاری از اجزای مختلف استفاده شود.

در شرکت نانوتحلیل تفسیر کیفی آنالیز FTIR  در مدهای مختلف جهت تعیین مدهای ارتعاشی پیوند ها و برهمکنش های مولکولی توسط متخصصین قابل انجام است.