تحلیل آنالیز PL

تحلیل و تفسیر آنالیز PL

فوتولومینسانس (PL) فرآیندی است که در آن اتم های  یک ماده فوتون‌ها را جذب می‌کند و به حالت برانگیخته می روند و سپس فوتون‌های جذب شده توسط اتم برانگیخته دوباره ساطع می‌شوند (معمولاً با انرژی‌های کمی پایین‌تر با تعداد فوتون‌های کمتر). طیف‌سنجی فوتولومینسانس توزیع انرژی‌های دخیل در فرآیندهای جذب نوری و انتشار نور، کارایی انتشار نور و همچنین ویژگی‌های زمانی آنها را تجزیه و تحلیل می‌کند.

به دلیل ماهیت غیر مخرب و بدون تماس، طیف‌سنجی فوتولومینسانس برای جامدات، محلول‌ها، سوسپانسیون‌های جامد و مواد گازی اعمال می‌شود. این آنالیز یک تکنیک بسیار متنوع و حساس برای تشخیص مولکولی و آنالیز ساختاری تبدیل می‌کند.

در گروه تخصصی اپتیک شرکت نانوتحلیل خدماتی نظیر مشاوره و تفسیر نتایج حاصل از آزمون PL  توسط متخصصین  امر برای متقاضیان گرامی انجام می پذیرد.