تحلیل و تفسیر آنالیز XRD

تحلیل و تفسیر آنالیز XRD

در شرکت نانوتحلیل علاوه بر انجام خدمات آزمون و آنالیز پراش پرتو ایکس به کمک دستگاه های با تکنولوژی بالا و اپراتورهای مجرب، خدماتی نظیر مشاوره و تفسیر نتایج آزمون XRD نیز توسط متخصصین با تجربه امر برای متقاضیان گرامی انجام می پذیرد.

پراش اشعه ایکس (X-Ray diffraction) یک تکنیک غیرمخرب قدرتمند است که به طور گسترده در تحقیقات و صنعت به منظور توصیف مواد کریستالی استفاده می شود. آنالیز XRD معمولاً برای تجزیه و تحلیل های کمی و کیفی فازهای کریستالی در مواد به خوبی شناخته شده است و اطلاعات زیادی را می توان از تجزیه و تحلیل دقیق الگوهای پراش بدست آورد. این روش اطلاعاتی را در مورد ساختارها، فازها، جهت گیری های کریستالی ترجیحی  و سایر پارامترهای ساختاری، مانند اندازه دانه متوسط، بلورینگی، کرنش، و عیوب کریستالی ارائه می دهد که شناخت بهتری از ساختار تشکیل شده به منظور کاربردهای مختلف بدست می دهد. در این تکنیک طیف بدست آمده از نمونه دارای پیک هایست که این پیک ها با تداخل سازنده پرتو تکفام پرتوهای ایکس پراکنده شده در زوایای خاص از هر مجموعه از صفحات شبکه در یک نمونه تولید می شوند. شدت پیک توسط موقعیت اتمی در صفحات شبکه تعیین می شود. در نتیجه، الگوی XRD اثر انگشت آرایش‌های اتمی دوره‌ای در یک ماده معین است.

 در این شرکت به کمک متخصصین مجرب خدمات تحلیل و تفسیر نتایج زیر به صورت جداگانه و یا باهم طبق درخواست متقاضیان گرامی قابل انجام است.

نوع خدمتتعرفه
رسم نمودار به همراه برازش داده ها و حذف طیف زمینه 
 شناسایی فاز و اندیس های میلر 
تعیین نسبت پیک ها به پیک ترجیحی 
تعیین اندازه متوسط بلورک در جهت ترجیحی (شرر) 
میانگین اندازه بلورک (ویلیامسون-هال) 
تعیین ثابت های شبکه بلوری (a,b,c) و نسبت a/c در ساختارهای ششگوشی 
تعیین فاصله صفحات بلوری 
تعیین میزان کرنش و چگالی دررفتگی ها 
تعیین تراکم ساختارو بافت بلوری 
بررسی پارامترهای شبکه برای  فازهای مجزا 
*تفسیر کلی همه یا برخی از پارامترها به همراه توضیحات تخصصی در قالب فایل Word 

*این خدمت طبق درخواست متقاضی و هماهنگی با کارشناسان قابل انجام است.