طیف سنج بازتابش انتشاری (DRS)

طیف سنج بازتابش انتشاری (DRS)

طیف سنج بازتابش انتشاری (DRS)

طیف سنجی DRS (Diffuse Reflectance Spectroscopy) دستگاهی است که با استفاده از آن میزان نور بازتابی در ناحیه UV-VIS، مادون قرمز نزدیک و مادون قرمز میانی، از یک ماده به دست می‌آید. از این دستگاه برای اندازه‌گیری نور بازتابی از ذرات و پودرهای ریز ، مواد جامد و هم‌چنین میزان بازتاب از سطوح ناهموار استفاده می‌شود.

نحوه عملکرد طیف سنج بازتابش انتشاری (DRS)

بازتاب  انتشاری به پرتاب متمرکز پرتو طیف‌سنج به درون نمونه که در آن منعکس شده و پراکنده می‌شود متکی است و از طریق مواد نمونه منتقل می شود. نور منعکس و پراکنده شده توسط دستگاه جمع آوری شده و به اپتیک آشکارساز هدایت می شود.  تنها بخشی از پرتو که در یک نمونه پراکنده شده و به سطح باز می گردد ، بازتاب انتشاری در نظر گرفته می شود.

بازتاب انتشاری

آماده سازی نمونه برای انجام آنالیز DRS

از نمونه های پودری به همراه ماده مرجع (پتاسیم برمید، KBr) به نسبت 1:5 قرصی به ضخامت کمتر از  1.5 میلی متر ساخته شده و تحت تابش نور قرار می گیرد. (برای سایر نمونه ها قرص سازی انجام نمی شود.)

نمونه های پودری

دلیل رقیق سازی نمونه با ماده مرجع

رقیق سازی ، نفوذ عمیق تر پرتو فرودی به نمونه را تضمین می کند که سهم بازتابش انتشاری در طیف را افزایش می دهد و بازتاب آئینه ای را به حداقل می رساند.  مولفه بازتاب آئینه ای در طیف های بازتابش انتشاری ، باعث تغییر در شکل نوارها و شدت نسبی آنها می شود. رقیق شدن نمونه با ماده مرجع این اثرات را به حداقل می رساند. 

رقیق سازی

معادله  Kubelka-Munk

  با توجه به روش های آماده سازی نمونه، باز هم طیف بازتابش انتشاری خام متفاوت از معادل عبوری آن به نظر می رسد. تبدیل Kubelka-Munk  را می توان برای یک طیف بازتابش انتشاری برای جبران این تفاوت ها اعمال کرد.

معادله ی Kubelka-Munk

که در آن:

  Rبازتاب مطلق لایه نمونه برداری شده

K ضریب جذب مولی

S ضریب پراکندگی است.

طیف سنج بازتابش انتشاری همچنین می تواند برای تجزیه و تحلیل نمونه های مایع استفاده شود.

در این کاربرد مقدار کمی از نمونه مستقیما روی پودر مرجع (پتاسیم برمید، KBr) توزیع شده و آنالیز می شود.

منابع و مراجع

6125 Cottonwood Drive Madison, WI 53719 • (608) 274-2721 • (608) 274-0103 (FAX) •

(www.piketech.com • sales@piketech.com (E-MAIL

2011 ©PIKE Technologies. All rights reserved. All trademarks are the property of PIKE Technologies.

دیدگاه خود را ثبت کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *